H107910/d2xd1xH1xl1 | 系统针阀 | 针阀技术 | H | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

H107910/d2xd1xH1xl1

Pneumatic needle valve

H107910/d2xd1xH1xl1

max. 150 °C
max. 8 bar

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

Pos3 Pos2 F2 F1 r1 s1 l4 l3 l2 d6 d5 d4 d3 d2 d1 H1 l1 产品 CAD data
H107930/2x10x21 H107931/31x10x10 601 601 2,2 46 23,5 0,2 27,3 45 41 18 18 2 40 8 300 H107910/2x40x8x300
H107930/2,5x10x21 H107931/31x10x10 601 601 2,2 46 23,5 0,2 27,3 45 41 18 18 2,5 40 8 300 H107910/2,5x40x8x300
H107930/3x10x21 H107931/31x10x10 684 684 2,2 46 25,5 0,2 27,3 49 45 22 22 3 44 8 400 H107910/3x44x8x400
H107930/4x10x21 H107931/31x10x10 1146 1146 2,2 46 30,5 0,2 27,3 60 55 22 22 4 54 8 400 H107910/4x54x8x400
H107930/6x12x21 H107931/40x12x10 2073 2073 2,9 66 40 0,5 39,3 78 73 28 28 6 72 12 450 H107910/6x72x12x450