Z1880/h1xb1xl1 | Sliding units | Sliding system | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z1880/h1xb1xl1

Slide modular system

Z1880/h1xb1xl1

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

h6 h5 h3 h2 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 b4 b3 l4 l3 l2 d4 d2 d1
5,5 8,4 19 20 20 10 25,45 55 15 44 22 14 57 5 15,1 40 M4 M5 11
5,5 8,4 19 20 20 10 24,45 55 20 59 30 14 72 5 15,1 40 M4 M5 13
5,5 8,4 19 20 20 10 24,45 55 30 82 50 16 95 5 15,1 40 M4 M5 13
6 9,9 23 24 20 10 28 55 15 44 22 14 57 5,5 15,1 45 M4 M5 13
6 9,9 23 24 20 10 28 55 20 59 30 14 72 5,5 15,1 45 M4 M5 13
6 9,9 23 24 20 10 27 55 30 82 50 16 95 5,5 15,1 45 M4 M5 15
9 13,4 29 30 25 13 31,7 84 20 64 30 16 80 8 18,1 50 M4 M6 13
9 13,4 29 30 25 13 31,7 84 30 87 50 16 103 8 18,1 50 M4 M6 13
9 13,4 29 30 25 13 30,7 84 40 104 60 16 120 8 18,1 50 M4 M6 15
10 15,9 34 35 25 16 33,45 84 20 64 30 16 80 10 22,1 55 M5 M6 15
h1 b1 l1 产品 CAD data
12 25 71 Z1880/12x25x71
12 40 71 Z1880/12x40x71
12 63 71 Z1880/12x63x71
16 25 71 Z1880/16x25x71
16 40 71 Z1880/16x40x71
16 63 71 Z1880/16x63x71
20 40 100 Z1880/20x40x100
20 63 100 Z1880/20x63x100
20 80 100 Z1880/20x80x100
25 40 100 Z1880/25x40x100