Z1850W/b1xh1xl1 | Guide strips | Guide elements | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z1850W/b1xh1xl1

滑動楔形塊, self lubricating

Z1850W/b1xh1xl1

180 HB
2.0492

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

Typ t2 t1 a3 a2 a1 d5 d4 d3 d2 d1 b1 h1 l1 产品 CAD data
1 - 4 9,5 14 34 5,3 - 5 M6 10 16 7 50 Z1850W/16x7x50
1 - 4 9,5 35 55 5,3 - 5 M6 10 16 7 71 Z1850W/16x7x71
2 - 4 9,5 54 74 5,3 - 5 M6 10 16 7 90 Z1850W/16x7x90
1 3 5,7 9,5 14 34 5,3 6 5 M6 10 16 11 50 Z1850W/16x11x50
1 3 5,7 9,5 35 55 5,3 6 5 M6 10 16 11 71 Z1850W/16x11x71
2 3 5,7 9,5 54 74 5,3 6 5 M6 10 16 11 90 Z1850W/16x11x90
1 4 6,8 12 40 64 6,8 7 6 M8 11 20 14 80 Z1850W/20x14x80
1 4 6,8 12 60 84 6,8 7 6 M8 11 20 14 100 Z1850W/20x14x100
2 4 6,8 12 85 109 6,8 7 6 M8 11 20 14 125 Z1850W/20x14x125
1 9 6,8 12 40 64 6,8 7 6 M8 11 20 19 80 Z1850W/20x19x80