Z185/b1xh1xl1 | Guide strips | Guide elements | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z185/b1xh1xl1

滑動楔形塊

Z185/b1xh1xl1

58 HRC
1.2842

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

Typ h3 h2 t3 t2 t1 a3 a2 a1 d3 d2 d1 b1 h1 l1 产品 CAD data
1 4 11 3,5 5,7 5 9,5 14 34 5 5,5 10 16 12 50 Z185/16x12x50
1 4 11 3,5 5,7 5 9,5 35 55 5 5,5 10 16 12 71 Z185/16x12x71
2 4 11 3,5 5,7 5 9,5 54 74 5 5,5 10 16 12 90 Z185/16x12x90
1 5 19 9,5 6,8 5 12 40 64 6 6,6 11 20 20 80 Z185/20x20x80
1 5 19 9,5 6,8 5 12 60 84 6 6,6 11 20 20 100 Z185/20x20x100
2 5 19 9,5 6,8 5 12 85 109 6 6,6 11 20 20 125 Z185/20x20x125
1 6 31 19 9 6 15,5 50 80 8 9 15 25 32 100 Z185/25x32x100
1 6 31 19 9 6 15,5 75 105 8 9 15 25 32 125 Z185/25x32x125
2 6 31 19 9 6 15,5 110 140 8 9 15 25 32 160 Z185/25x32x160
1 8 49 34 11 7 18 55 95 10 11 18 30 50 125 Z185/30x50x125